Chứng chỉ tiếng Anh là một trong những điều kiện cần để bạn nộp hồ sơ vào các trường đại học – cao đẳng quốc tế. Tuy nhiên, đâu là chứng chỉ bạn cần có?