6 ngành học ‘dễ chọn việc’ ở Mỹ

M được biết đến là mt trong nhng quc gia có nn giáo dc tt nht thế gii, vy nên bn s có rt nhiu la chn v ngành hc vi cht lượng ging dy hàng đu khi quyết đnh du hc đây.

Nếu bn vn đang băn khoăn chưa biết nên theo hc ngành nào đ có cơ hi phát trin s nghip x c hoa, thì hãy cùng Viva Mundo đim qua nhng ngành hc đang hot ti M này nhé!

 

1.  K thut Cơ đin t

Kết hp gia k thut cơ khí và đin, K thut cơ đin t dy sinh viên cách chế to và điu khin các thiết b cơ khí như đng cơ, robot, cũng như cách phân tích d liu cm biến và đưa ra mnh lnh. Cơ đin t là mt lĩnh vc tim năng cho s phát trin công ngh hin đi, đc bit là robot và các phương tin không người lái.

Sinh viên tt nghip K thut cơ đin t có mc lương khi đim trung bình lên ti $66.500 – cao nht trong kho sát năm 2018 ca Hip hi các trường Đi hc và Người s dng lao đng Quc gia (NACE).

-  Các trường ni bt:

2. Qun tr Kinh doanh

Nước M luôn là đim đến hàng đu ca nhng nhà qun tr trong tương lai bi đây là nơi đã đào to hàng trăm nhà lãnh đo hàng đu c các tp đoàn đa quc gia trên thế gii, cũng như các doanh nghip hàng đu ti các quc gia. Vì vy mà Qun tr kinh doanh cũng luôn là ngành hc hàng đu ti M.

Ngành Qun tr kinh doanh ti M được đào to phong phú và chuyên sâu, giúp sinh viên tăng li thế cnh tranh trong môi trường kinh doanh thông qua cht lượng giáo dc xut sc. Bên cnh vic tham gia các khóa hc v kế toán, tài chính, marketing, lut kinh doanh và qun tr, sinh viên chuyên ngành Kinh doanh thường làm vic trong các d án nhóm liên quan đến nghiên cu các tình hung kinh doanh thc tế cũng như tham gia thc tp đ ly kinh nghim thc tin và làm vic vi các đi tác trong ngành.

Theo thng kê ca công ty phn mm và d liu Payscale, ngành Tài chính và Kinh doanh Quc tế có mc lương trung bình cao nht, mc $112.200, và nhu cu công vic tăng thêm 10% qua mi năm.

-  Các trường ni bt:

3. Điu dưỡng

Theo Cc Thng kê Lao đng Hoa Kỳ, ngành Điu dưỡng được d kiến

​​s cung cp thêm hơn 64.000 vic làm trong giai đon 2016 đến 2026, đt mc tăng trưởng 31%.

Ngành Điu dưỡng ti bc c nhân bao gm các lp hc v dược lý, sinh hc, sinh lý bnh hc và nâng cao sc khe. Sinh viên cũng s được làm vic thc tế vi các bnh nhân cũng như các bác sĩ và các chuyên gia y tế khác, hoc làm vic nhng phòng thí nghim mô phng, nơi sinh viên có th thc hành các k năng và quy trình làm vic. Đây là ngành hc được nhiu sinh viên la chn đ giúp h đnh cư ti M sau khi tt nghip, vì t l tht nghip ti ngành này là rt thp vi mc lương rt hp dn t 50.000 USD đến 80.000 USD mt năm.

- Các trường ni bt:

4. Khoa hc máy tính

Theo NACE, mc lương khi đim ngành Khoa hc máy tính năm 2018 khong $66.000, cao th hai sau ngành K thut. Nhu cu các công vic v đin toán và công ngh thông tin d kiến ​​s tăng nhanh gn gp đôi so vi mc tăng trung bình ca tt c các ngành ngh, thêm hơn na triu vic làm mi t năm 2016 đến 2026 (theo Cc Thng kê Lao đng). Vì vy mà Khoa hc máy tính luôn là ngành hc thu hút s la chn ca đông đo du hc sinh.

Đc bit, các trường cao đng và đi hc M luôn kết hp vi các tp đoàn công ngh hàng đu đt ti Hoa Kỳ như Intel, Microsoft, Apple, Google thiết kế chương trình thc tp cho sinh viên. Được làm vic và tri nghim thc tế ti các tp đoàn công ngh và máy tính hàng đu thế gii là điu mong ước ca sinh viên và là đim cng hoàn ho trong CV ca bn.

- Các trường đào to ni bt:

5. Truyn thông

Chương trình đào to ngành Truyn thông M s giúp bn tìm hiu sâu các th loi n phm truyn thông, cách thc truyn ti thông đip truyn thông theo văn hóa, ng cnh, phương tin và công c truyn thông.v.v. Đng thi, bn cũng s được tìm hiu v nhng thông đip bng li và không li, phn ng ca khán gi và nhng nh hưởng ca các môi trường truyn thông khác nhau.

Chuyên ngành này s m ra cho bn rt nhiu cơ hi ngh nghip trong ngành kinh doanh, qung cáo, báo chí, quan h công chúng, t chc s kin, giáo dc, truyn thông và dch v xã hi.v.v.

- Các trường Đi hc ni bt:     

6. Dược phm

Chương trình c nhân khoa hc Dược giúp sinh viên sn sàng cho các

v trí trong các b phn R&D (nghiên cu và phát trin), sn xut hoc bán

hàng ca các công ty dược phm hoc bt đu s nghip là mt dược sĩ hoc chuyên gia nghiên cu dược phm. Vi mc lương trung bình hàng năm là $113.000, ngành dược, khoa hc dược phm và qun tr dược phm là nhng ngành phi k thut duy nht trong bng xếp hng TOP 10 ngành hc mc lương cao trong nghiên cu ca Đi hc Georgetown.

Ngoài vic được cung cp các kiến thc chuyên sâu trong lĩnh vc này, sinh viên còn có cơ hi được thc tp ti các phòng thí nghim hin đi nht trên thế gii vi đy đ các trang thiết b, cũng như tham gia vào chương trình thc tp (co-op) ti các tp đoàn hoá hc và dược phm hàng đu ti quc gia này.

- Các trường đào to ni bt:       

Hy vng nhng gi ý trên đây s giúp bn chn được ngành hc phù hp nht cho mình. Và nh tiếp tc theo dõi Viva-Mundo đ khám phá thêm nhiu thông tin b ích v du hc M, bn nhé!